POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

I.- Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El present document constitueix la política de privacitat que aplica a totes les dades de caràcter personal que Centres Mèdics Cemovil, S.L. amb CIF B62035027 i domicili en Avinguda República Argentina, 4 08023 Barcelona, tracta sobre l’interessat.

A l’efecte de la present política de privacitat, ha d’entendre’s com a “Interessat” a tota persona física que rep els serveis de Centres Mèdics Cemovil, S.L. a conseqüència del contracte de prestació de serveis i ha ofert les seves dades personals per mitjà del formulari, pressupost, conversa telefònica o altres com a “Tutor” o “Pare” o aquelles persones físiques que ostenten la pàtria potestat del menors d’edat i per tant, actuen en el seu nom o en nom de qualsevol altra persona declarada incapacitada, així mateix reben exploracions físiques i psicològiques per a la tramitació de llicències i que han donat les seves dades personals per a aquesta tramitació.

Les dades recaptades són confidencials i estan protegits de manera adequada. L’interessat es compromet al fet que tota la informació que faciliti a Centres Mèdics Cemovil, S.L. és veraç i no ha omès dada algun sobre el seu estat de salut. No està obligat a proporcionar totes les dades que li sol·licita Centres Mèdics Cemovil, S.L, no obstant això, si no es faciliten totes les dades personals considerats necessaris això pot ocasionar un retard o impedir la expedició/renovació de la seva llicència. S’haurà de proporcionar dades personals veritables, exactes, complets i actualitzats. L’interessat, segons aplicació en el cas concret, serà l’únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Centres Mèdics Cemovil, S.L. o a qualsevol tercer per haver proporcionat dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

 II.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Per la present s’informa l’interessat que Centres Mèdics Cemovil, S.L. tractarà les dades de caràcter personal incloent en alguns casos, dades de salut, que

 1. l’interessat faciliti a través dels formularis corresponents;
 2. s’hagin generat a conseqüència de la prestació del servei de Centres Mèdics Cemovil, S.L. i
 3. Centres Mèdics Cemovil, S.L. hagi obtingut per diferents mitjans tal com es descriu al llarg de la present política de privacitat, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura en què existeixi una base legal per a cada tractament.

 

 1. Compliment d’obligacions que li corresponguin a Centres Mèdics Cemovil, S.L. per mandat legal. En determinades ocasions, Centres Mèdics Cemovil, S.L. necessitarà tractar les dades personals de l’interessat per a complir amb determinades obligacions establertes legalment. Entre altres, Centres Mèdics Cemovil, S.L. tractarà les dades personals amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en lleis tributàries i la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent.

 

 1. Dur a terme procediments d’anonimització i seudoanonimización de les seves dades personals. A vegades, Centres Mèdics Cemovil, S.L. podrà aplicar uns certs procediments sobre les dades personals de l’interessat de manera que o bé no sigui possible trobar una relació entre una persona física identificada o identificable i les dades personals tractats, o bé, aquestes dades personals no puguin atribuir-se a una persona determinada sense utilitzar informació addicional que figuri per separat. Tals procediments s’aplicaran per a poder tractar les dades anonimitzades o pseudo-anonimitzats amb finalitats de recerca científica o estadística

 

 1. Cedir dades personals a terceres empreses. No cedirem les seves dades personals a tercers, tret que sigui necessari per a prestar-li servei, estiguem coberts per una llei o que vostè l’hagi pactat prèviament amb Centres Mèdics Cemovil, S.L. Per a poder prestar-li un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb l’interessat com a client, en l’apartat Terceres parts trobarà una relació per categories d’empreses que tracten les seves dades per compte de Centres Mèdics Cemovil, S.L. com a part de la prestació de serveis.

 

III.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

 

 • La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (1) és la necessitat del compliment d’una obligació legal aplicable a Centres Mèdics Cemovil, S.L.
 • La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (2) és la necessitat del tractament per a fins de recerca científica o estadística.
 • La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (3) és el consentiment que se sol·licita a l’interessat, sense que en cap cas la retirada d’aquest condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis.

 

IV.- Per quant temps conservem les seves dades personals?

 

Conservarem les seves dades personals durant la vigència de la relació contractual. Les dades que formin part de la seva història clínica es conservaran durant, almenys 5 anys, comptats des de la data de l’alta de cada procés assistencial. Quant a la resta de les seves dades personals, es conservaran durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per a complir amb obligacions legals sempre que ho permetés la legislació aplicable. Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem o anonimitzarem les seves dades (excepte per a recerca científica, mèdica, estadística o per raons de salut pública).

 

V.- Qui té accés a les seves dades personals?

 

Una òptima prestació del servei que Centres Mèdics Cemovil, S.L. ofereix pot requerir que uns altres tercers prestadors de serveis accedeixin a les dades personals de l’interessat com a encarregats del tractament. A més dels accessos que tercers proveïdors puguin tenir a les dades personals responsabilitat de Centres Mèdics Cemovil, S.L. en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació d’un servei, Centres Mèdics Cemovil, S.L. realitzarà cessions de dades personals a altres entitats, tal com s’ha especificat en l’apartat II.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

En el cas de tramitació de llicències (expedició o renovació) de conduir, armes, marina, entre altres, és necessari comunicar les dades adequades, pertinents i limitats tenint en compte la finalitat indicada a Autoritats Centrals de Trànsit (DGT) o Guàrdia Civil (en el cas de llicència d’armes).

 

A més de l’anterior, l’interessat entén que Centres Mèdics Cemovil, S.L. podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent a cada moment i si és el cas, igualment a altres òrgans com a Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans Judicials.

 

VI.- Quins són els drets dels interessats?

 

Centres Mèdics Cemovil, S.L. informa l’interessat sobre la possibilitat que li assisteix d’exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits per Centres Mèdics Cemovil, S.L.

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l’interessat, o si és el cas per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, dirigida al delegat de Protecció de Dades DPD, Brunbit Consulting Group S.L:

 • Carrer Consell de Cent 448, Entlo 1a 08013, Barcelona
 • O bé, a través de mail rgpd@brunbit.com

 

En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document escrit i acompanyant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat i la del representat o una altra documentació acreditativa.

 

A més dels anteriors drets, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquest acte afecti la licitud del tractament anterior a la retirada. Centres Mèdics Cemovil, S.L. podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura en què la llei aplicable ho permeti.

 

Centres Mèdics Cemovil, S.L. recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent. (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

 

VII.- Menors d’edat.

 

Amb caràcter general, Centres Mèdics Cemovil, S.L. solament tractarà les dades personals de menors de divuit anys quan els seus pares o tutors legals hagin prestat el seu consentiment per a aquest tractament, quan sigui necessari per a prestació del servei o per al compliment d’una obligació legal per a la satisfacció d’un interès legítim de Centres Mèdics Cemovil, S.L.

No obstant això, d’acord amb la normativa vigent, els majors de 14 anys (o aquella edat que pugui fixar-se legalment a aquest efecte) tindran dret d’accés a la seva pròpia informació mèdica i aquells drets que els reconegui la llei.

 

VIII.- Modificació de la política de privacitat.

 

Centres Mèdics Cemovil, S.L. podrà modificar la seva política de privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta, li serà degudament notificada a l’interessat perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’interessat pugui atorgar el seu consentiment.

 

TERCERES PARTS

 

CATEGORIAS DE CESSIONARIS DE DADES

 • En general, Administracions Públiques, Agència Tributària, Tribunals i altres autoritats competents, quan Centres Mèdics Cemovil, S.L tingui l’obligació de facilitar-los.
 • En general a les persones físiques o jurídiques a les quals sigui necessari comunicar les esmentades dades per a la correcta i millor atenció del client o per obligació legal.

 

CATEGORIAS D’ENCARREGATS DE TRACTAMENT

 

Dins de l’Espai Econòmic Europeu:

 

 • Serveis postals, de distribució i de missatgeria.
 • Serveis d’arxiu, custòdia, emmagatzematge i digitalització.
 • Serveis administratius.
 • Serveis de manteniment.
 • Serveis informàtics.
 • Serveis de processament de dades.
 • Serveis de “còpia de seguretat”.
 • Serveis de consultoria informàtica.
 • Serveis de seguretat i ciberseguretat.
 • Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica.
Logo fondo blNCO Y AZUL-02 (5)

© 2020 Centre Mèdic Lesseps. Todos los derechos reservados.

Abrir chat